O časopise

Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur je recenzované odborné periodikum, ve kterém jsou publikovány původní studie zabývající se dějinami moderních diktatur ve 20. století. Stěžejní část jeho obsahu tvoří původní studie z oboru historie a souvisejících společenskovědních oborů a dále jej doplňují recenze, rozhovory, dokumenty, diskuze, zprávy a rozhovory. Securitas Imperii vychází dvakrát ročně a vydavatelem je od roku 2009 od čísla 15 Ústav pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3, 130 00; IČ 74112779).

Časopis je indexován v databázích ERIH, CEEOL a Crossref.

ISSN: 1804-1612

e-ISSN: 2787-9348

Profil časopisu

Redakce časopisu přijímá příspěvky, věnující se zkoumání dlouhodobých procesů i klíčových událostí moderních diktatur. Vítány jsou především studie zabývající se různými podobami totalitárních a autoritativních režimů, zejména nacistických a komunistických. Společným znakem moderních diktatur jsou rozličné mechanismy ovládání, tedy různé podoby moci ve společnosti, které je třeba analyzovat ve všech politických, společenských či kulturních souvislostech. Časopis vychází z předpokladu, že historickou paměť a zkušenost s moderními diktaturami nelze zkoumat v hranicích jednoho státu a z toho důvodu je Securitas Imperii určen nejen české, ale i světové odborné veřejnosti. Securitas Imperii je mezinárodní platformou pro otevřený, multiperspektivní a mezioborový dialog o společnosti, kultuře, politice, hospodářství a každodennosti života v moderních diktaturách.

Pod tento obecný záměr spadají následující dílčí témata:

 • analýza převzetí moci moderními diktaturami včetně širších kulturních a společenských souvislostí
 • fungování represivních složek moderních diktatur včetně analýzy širšího společenského kontextu jejich působení
 • dějiny všech forem odboje a odporu vůči diktaturám
 • principy vládnutí a legitimita vlád v moderních diktaturách
 • zkoumání zkušenosti všech druhů aktérů moderních diktatur (příslušníků vládnoucí vrstvy, opozice, širokých společenských vrstev apod.)
 • komparace napříč režimy v rámci jednoho či více států
 • hledání kontinuit a diskontinuit při přechodu mezi jednotlivými politickými režimy
 • struktury a proměny moci v moderních diktaturách
 • historická paměť a reflexe moderních diktatur
 • totalitární a autoritářské tendence a prvky v demokratických režimech, a to včetně těch současných

Obsah časopisu se skládá ze dvou základních částí:

recenzovaná část – texty, které mají charakter vědecké studie. Jsou aktuální, původní, autorské, dosud nepublikované a mají všechny náležitosti standardně vyžadované
u vědeckého textu (odkazy na zdroje, pozn. aparát, citační úzus). Texty procházejí anonymním recenzním řízením a patří sem texty zařazené v rubrice:

 • Studie
 • Recenzní statě

nerecenzovaná část – recenze, zprávy z oborového dění (konference, semináře, workshopy, objevy…) a diskuze – schvaluje šéfredaktor, patří sem texty zařazené v rubrice:

 • Recenze
 • Diskuze
 • Zprávy
 • Dokumenty
 • Rozhovory
 • Polemiky
 • Anotace

O definitivním zařazení textu buď do recenzované, nebo nerecenzované části časopisu rozhoduje na základě recenzních posudků výhradně šéfredaktor/ka a redakční rada.

Rubriky

Studie

Do sekce Studie přijímá redakční rada časopisu Securitas Imperii odborné texty odpovídající oborovému zaměření časopisu. Délka jedné studie by kromě odůvodněných případů měla být v rozsahu 20-45 normostran. Mělo by se jednat o originální příspěvek posouvající hranice aktuálního historického bádaní. Prezentované závěry musí být zdůvodněné a bibliografické odkazy úplné, odpovídající stávající normě (viz sekce Citační pravidla).

Recenzní stať

Do sekce Recenzní stať redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá příspěvky, které mají vlastní argumentační rámec, ovšem na rozdíl od polemiky též mohou přinést vlastní stanovisko nebo interpretaci. Doporučený rozsah recenzní stati je 20–45 NS.

Recenze

Do sekce Recenze přijímá redakce časopisu Securitas Imperii recenze na odborné publikace vydané maximálně čtyři roky zpětně od vydání recenze. Rozsah recenze by neměl přesáhnout 10 normostran. Publikace musí být vydána jiným vydavatelstvím než Ústavem pro studium totalitních režimů. Cílem recenze je kriticky zhodnotit aktuální a významné publikace týkající se tematického zaměření časopisu. Je vhodné, aby autor do textu vnesl vlastní kritické postřehy a připomínky, rozebral silné a slabé stránky recenzované publikace a zhodnotil její přínos pro obor. Text by neměl mít pouze referující a popisný ráz, naopak je žádoucí, aby zohledňoval širší kontext a argumentaci autorů zasazoval do obecnějšího rámce jejich díla. Autory a autorky upozorňujeme, že je vhodné objektivní hodnocení publikace a měli by se proto vyvarovat osobnímu hodnocení autora. V recenzi by měly být dodrženy formální a stylistické náležitosti odborného textu.

Rozhovor

Do sekce Rozhovor redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá rozhovory s odborníky a odbornicemi, jejichž zaměření se týká tematického zaměření časopisu a je pro ně relevantní. Rozsah rozhovoru by neměl přesáhnout 10 normostran.

Diskuze

Do sekce Polemika redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá texty obsahující názorový spor, jehož cílem je prostřednictvím argumentů podloženě vyvrátit názory a teze protistrany. Polemika může být vedena s konkrétním historikem či např. s historickou školou, hnutím, metodologií.

Zprávy

Do sekce Zprávy redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá příspěvky informativního charakteru, které výstižně referují o aktuálním dění v odborné historické komunitě. Zpráva by měla mít analytický charakter. Autor či autorka musí dodržet formální a stylistické náležitosti odborného textu. Na rozsahu zprávy by se měl autor či autorka individuálně domluvit s redakční radou časopisu Securitas Imperii. Obecně však platí, že je očekávaný maximální rozsah přibližně jedna normostrana.

Překlady

Redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá překlady významných zahraničních statí, které by mohly být relevantní pro českého čtenáře a čtenářky. Prosíme autory/ky, aby se na případných překladech domlouvali s redakcí časopisu.

Open Access

Open access je modelem vědecké komunikace umožňujícím otevřený přístup k vědeckým informacím napříč obory. Zajišťuje on-line zveřejnění kompletních vědeckých výsledků přístupné komukoli. Přínosem tohoto modelu je zejména urychlení výměny nejnovějších vědeckých závěrů, rozšíření jejich dostupnosti a též zvýšení viditelnosti těchto závěrů, čímž dochází i k rozšíření čtenářské základny. Časopis Securitas Imperii zaštítěný výzkumnou organizací Ústav pro studium totalitních režimů podporuje politiku otevřeného přístupu.

Zdroj: https://openaccess.cz/

Informace pro čtenáře

Plné texty článků jsou zpřístupněny v režimu open access a jsou volně dostupné ke stažení na těchto stránkách v sekci archiv. Tištěné verze jednotlivých čísel časopisu jsou dostupné v distribuční síti Kosmas. Máte-li zájem o pravidelné zasílání tištěných čísel, napište prosím na adresu lucie.holcmanova[at]ustrcr.cz.