Profil časopisu

Redakce časopisu přijímá příspěvky, věnující se zkoumání dlouhodobých procesů i klíčových událostí moderních diktatur. Vítány jsou především studie zabývající se různými podobami totalitárních a autoritativních režimů, zejména nacistických a komunistických. Společným znakem moderních diktatur jsou rozličné mechanismy ovládání, tedy různé podoby moci ve společnosti, které je třeba analyzovat ve všech politických, společenských či kulturních souvislostech. Časopis vychází z předpokladu, že historickou paměť a zkušenost s moderními diktaturami nelze zkoumat v hranicích jednoho státu a z toho důvodu je Securitas Imperii určen nejen české, ale i světové odborné veřejnosti. Securitas Imperii je mezinárodní platformou pro otevřený, multiperspektivní a mezioborový dialog o společnosti, kultuře, politice, hospodářství a každodennosti života v moderních diktaturách.

Pod tento obecný záměr spadají následující dílčí témata:

 • analýza převzetí moci moderními diktaturami včetně širších kulturních a společenských souvislostí
 • fungování represivních složek moderních diktatur včetně analýzy širšího společenského kontextu jejich působení
 • dějiny všech forem odboje a odporu vůči diktaturám
 • principy vládnutí a legitimita vlád v moderních diktaturách
 • zkoumání zkušenosti všech druhů aktérů moderních diktatur (příslušníků vládnoucí vrstvy, opozice, širokých společenských vrstev apod.)
 • komparace napříč režimy v rámci jednoho či více států
 • hledání kontinuit a diskontinuit při přechodu mezi jednotlivými politickými režimy
 • struktury a proměny moci v moderních diktaturách
 • historická paměť a reflexe moderních diktatur
 • totalitární a autoritářské tendence a prvky v demokratických režimech, a to včetně těch současných

Obsah časopisu se skládá ze dvou základních částí:

recenzovaná část – texty, které mají charakter vědecké studie. Jsou aktuální, původní, autorské, dosud nepublikované a mají všechny náležitosti standardně vyžadované
u vědeckého textu (odkazy na zdroje, pozn. aparát, citační úzus). Texty procházejí anonymním recenzním řízením a patří sem texty zařazené v rubrice:

 • Studie
 • Recenzní statě

nerecenzovaná část – recenze, zprávy z oborového dění (konference, semináře, workshopy, objevy…) a diskuze – schvaluje šéfredaktor, patří sem texty zařazené v rubrice:

 • Recenze
 • Diskuze
 • Zprávy
 • Dokumenty
 • Rozhovory
 • Polemiky
 • Anotace

O definitivním zařazení textu buď do recenzované, nebo nerecenzované části časopisu rozhoduje na základě recenzních posudků výhradně šéfredaktor/ka a redakční rada.