Publikační etika

Publikační etika časopisu Securitas Imperii vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org, a z Etického kodexu zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů, který je dostupný na https://www.ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/eticky-kodex.pdf. Prohlášení k publikační etice se dělí na čtyři části věnované povinnostem šéfredaktora, recenzentů, autorů a vydavatelů.

Povinnosti šéfredaktora/šéfredaktorky a výkonného redaktora

Recenzní řízení

Všechny stati publikované v tomto časopise prošly důkladným recenzním řízením, jehož součástí je prvotní posouzení výkonným redaktorem a anonymizované recenzní posouzení minimálně dvěma anonymními recenzenty či recenzentkami. V případě anglicky psaného textu obvykle ze dvou různých zemí v souladu s mezinárodním statusem časopisu.

Rozhodnutí o publikování práce

O tom, který z článků předložených časopisu bude publikován, rozhoduje šéfredaktor/ka časopisu Securitas Imperii. Šéfredaktor/ka se řídí politikou redakční rady časopisu a postupuje také v souladu s platnými právními předpisy, pokud jde o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Šéfredaktor/ka může své rozhodnutí konzultovat s dalšími šéfredaktory, výkonným redaktorem nebo recenzenty a recenzentkami.

Fair play

Šéfredaktor/ka hodnotí rukopis dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo politické smýšlení autora.

Mlčenlivost

Šéfredaktor/ka, výkonný redaktor ani kterýkoli jiný člen redakce nesmí sdělit žádné informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než korespondujícímu autorovi či autorce, recenzentům a recenzentkám, potenciálním recenzentům a recenzentkám, dalším redakčním poradcům či poradkyním a vydavateli.

Zveřejnění, střet zájmů a další otázky

Při rozhodování o stažení článku, zveřejnění upozornění na možné pochybení v článku a zveřejnění oprav článku vydaného v časopise Securitas Imperii se redaktor/ka řídí Pravidly pro stahování článků Výboru pro publikační etiku (COPE). Šéfredaktor/ka nesmí bez výslovného písemného souhlasu autora(ů) použít nepublikované materiály obsažené v předloženém rukopise pro účely svého vlastního výzkumu. Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Šéfredaktor/ka a výkonný redaktor odpovídají za to, že redakční rozhodnutí nebudou žádným způsobem ovlivněna příjmy z inzerce, reprintu a dalších komerčních aktivit.

Šéfredaktor/ka a výkonný redaktor jsou povinni zajistit spravedlivé a odpovídající recenzní řízení. Šéfredaktor/ka a výkonný redaktor jsou povinni odmítnout účast na posuzování rukopisů (tj. jsou povinni požádat jiného redaktora, redaktorku nebo jiného člena redakční rady o zajištění recenze a posouzení), jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů v důsledku konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s kterýmkoli z autorů. Šéfredaktor/ka je povinen/povinna požadovat, aby všichni přispěvatelé a přispěvatelky uvedli příslušné střety zájmů, a uveřejnit opravy, jestliže střet zájmů vyjde najevo až poté, co je příspěvek publikován. V případě potřeby mohou být podniknuty další kroky, jako například zveřejnění oznámení o stažení článku nebo upozornění na možné pochybení v článku.

Povinnosti recenzentů a recenzentek

Podíl na redakčním rozhodování

Recenzní řízení napomáhá šéfredaktorovi/šéfredaktorce v redakčním rozhodování a prostřednictvím komunikace s autorem či autorkou může také přispět ke zkvalitnění rukopisu.

Způsobilost

Oslovený recenzent/ka, který/á se necítí být dostatečně kvalifikovaný/á k posouzení výzkumu, jímž se příslušný rukopis zabývá, nebo který/á ví, že nebude moci vyhotovit recenzní posudek v požadovaném termínu, je povinen/povinna o této skutečnosti neprodleně informovat šéfredaktora/šéfredaktorku, tak aby mohli být kontaktováni jiní recenzenti či recenzentky.

Mlčenlivost

S každým rukopisem určeným k recenzování musí být nakládáno jako s důvěrným dokumentem. Nesmí být ukázán dalším osobám ani s nimi diskutován bez schválení šéfredaktorem/šéfredaktorkou.

Objektivita

Recenze musí být prováděny objektivně. Osobní kritika autora(ů) je nevhodná. Recenzenti a recenzentky by měli vyjadřovat svoje názory jasně a podložit je příslušnými argumenty.

Uvádění zdrojů

Recenzenti a recenzentky jsou povinni/povinny uvést relevantní publikované práce, které nebyly autorem(y) citovány. Tvrzení o tom, že konkrétní pozorování, odvození nebo argument byly již dříve publikovány, musí být doplněno příslušnou citací. Recenzenti a recenzentky jsou dále povinni/povinny upozornit šéfredaktora/šéfredaktorku na jakoukoli podstatnou podobnost nebo překrývání se mezi posuzovaným rukopisem a jakýmikoli jinými publikovanými daty, kterých jsou si osobně vědomi.

Zveřejnění a střet zájmů

Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Recenzenti a recenzentky jsou povinni/povinny zdržet se posuzování rukopisů, jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů z důvodů konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s autory či autorkami, společnostmi nebo institucemi spjatými s předloženou prací.

Povinnosti autorů a autorek

Publikační standardy

Autoři a autorky prací prezentujících původní výzkum jsou povinni /povinny poskytnout přesné údaje o provedeném výzkumu a také objektivní zhodnocení jeho významu. V článku by měla být přesně uvedena také podkladová data. Článek by měl obsahovat dostatečné údaje a reference, aby bylo možné jeho obsah replikovat. Podvodná nebo vědomě nepřesná tvrzení představují neetické chování a jsou nepřijatelná.

Originalita a plagiátorství

Autoři a autorky odpovídají za to, že jejich práce je zcela původní, a v případě, že použili dílo a/nebo slova jiných autorů a autorek, nesou odpovědnost za jejich řádné ocitování.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování

Obecně platí, že autor či autorka nesmí publikovat rukopis popisující v podstatě stejný výzkum ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Souběžné předložení stejného rukopisu do více než jednoho časopisu představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Uvádění zdrojů

Autoři a autorky musí v každém případě uvést autory a autorky použitých prací. Autoři a autorky jsou povinni/povinny uvést publikace, které významnou měrou ovlivnily povahu předkládané práce.

Autorství rukopisu

Autorství by mělo být přisouzeno pouze těm, kteří významně přispěli ke koncepci, podobě, provedení nebo interpretaci předkládané studie. Všichni, kteří významněji přispěli, by měli být uvedeni jako spoluautoři či spoluautorky. V případě, že se na určitých podstatných aspektech výzkumného projektu podílely další osoby, měly by být zmíněny v části věnované přispěvatelům a přispěvatelkám. Korespondující autor či autorka dbá na to, aby v seznamu autorů a autorek rukopisu byli uvedeni všichni příslušní spoluautoři a spoluautorky (dle výše uvedené definice), a naopak, aby na tomto seznamu nebyli uvedeni spoluautoři, kteří tam nepatří. Rovněž zajistí, aby všichni spoluautoři a spoluautorky měli k dispozici a schválili finální verzi příspěvku a souhlasili s předložením této finální verze k publikaci. Všichni spoluautoři a spoluautorky musí být jednoznačně uvedeni v okamžiku předložení rukopisu. Žádosti o doplnění spoluautorů a spoluautorek poté, co byl rukopis přijat, podléhají schválení šéfredaktorem/šéfredaktorkou.

Zveřejnění a střet zájmů

Všichni autoři a autorky jsou povinni/povinny uvést v rukopise jakékoli finanční nebo jiné podstatné střety zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky uvedené v rukopise nebo jejich interpretaci. Veškeré zdroje finanční podpory musí být zveřejněny.

Chyby zásadního významu v publikovaných pracích

Pokud autor či autorka objeví významnou chybu či nepřesnost ve své publikované práci, je jeho/její povinností okamžitě uvědomit šéfredaktora/šéfredaktorku nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s nimi na stažení článku nebo uveřejnění oznámení o opravě článku.

Povinnosti vydavatele

Redakční autonomie

Časopis Securitas Imperii dbá na to, aby ve spolupráci s šéfredaktory/šéfredaktorkami byly jasně definovány role vydavatele a šéfredaktorů, tak aby byla zajištěna autonomie redakčních rozhodnutí, a to bez ovlivnění inzerenty nebo dalšími partnery z komerční sféry.

Duševní vlastnictví a autorská práva

Chráníme duševní vlastnictví a autorská práva časopisu Securitas Imperii, jeho značek, autorů a publikačních partnerů tím, že prezentujeme a uchováváme finální publikovanou verzi každého článku. Časopis Securitas Imperii zaručuje integritu a transparentnost jednotlivých publikovaných článků s ohledem na: střety zájmů, financování publikace a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumného pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy, objasnění a stažení článků a včasné publikování obsahu.

Vědecká pochybení

V případě domnělého nebo prokázaného vědecké pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství podnikne vydavatel, v úzké spolupráci s šéfredaktory, veškeré kroky nezbytné k vyjasnění situace a opravě předmětného článku. Součástí tohoto postupu je bezodkladné publikování oznámení o opravě, případně, v nejzávažnějších případech, stažení dotčené práce.

Povinnosti redakční rady

Redakční rada se snaží zlepšovat odbornou a formální kvalitu časopisu, podporuje svobodu slova a pluralitu názorů. Vydává instrukce k edičnímu a recenznímu řízení (pokyny pro autory, recenzenty apod.), dohlíží na dodržování těchto pravidel a při své práci se řídí Statuty redakční rady odborného časopisu Securitas Imperii.