Citační pravidla

Monografie

PŘÍJMENÍ, Jméno: Název knihy kurzivou. Vydavatel, místo a rok vydání, číslo stránky (až nahrazuje dlouhá pomlčka bez mezer)

 • KAPLAN, Karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. ÚDV PČR, Praha 2002, s. 11–14.

Druhý výskyt: Další odkaz na stejnou knihu už neobsahuje vydavatele a místo a rok vydání. Vynechává se i podnázev, v případě dlouhého názvu lze zkrátit a doplnit třemi tečkami.

 • KAPLAN, Karel: StB o sobě, s. 15.

Bezprostředně následující odkaz:

 • Tamtéž, s. 18.

Bezprostředně následující odkaz na stejnou stranu pramene:

 • Tamtéž.

Další kniha téhož autora bezprostředně následující:

 • TÝŽ (TÁŽ, TÍŽ, TYTÉŽ): následuje odkaz jako u jiných knih či článků.

Spoluautoři, spoluvydavatelé apod. se oddělují dlouhou pomlčkou s mezerami:

 • GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV.a. Paseka, Praha – Litomyšl 2006.

Sborníky

PŘÍJMENÍ, Jméno: Název stati obyčejně. In: (má-li editora/y) PŘÍJMENÍ, Jméno editora/ů (ed./eds.): Název sborníku kurzivou. Vydavatel, místo a rok vydání, číslo stránky („až“ nahrazuje dlouhá pomlčka bez mezer).

 • VLČEK, Eduard: Vývoj prokuratury v letech 1945–1990. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.): Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Karolinum, Praha 2004, s. 389–390.

Články časopisecké

PŘÍJMENÍ, Jméno: Název článku obyčejně. Název časopisu kurzivou, rok vydání, ročník, číslo, číslo stránky.

 • TOMEK, Prokop: „Otec Křišťan“ z Rádia Svobodná Evropa. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1, s. 99–107.

Články v denících

PŘÍJMENÍ, Jméno: Název článku obyčejně. Název novin kurzivou, datum, číslo stránky.

 • ČERNÝ, Adam: Uprchlíci, premiér a jeho ministr. Hospodářské noviny, 24. 6. 2015, s. 8.

Je-li článek podepsán pouze šifrou, uvádí se na začátku odkazu formou: Šifra xy.

Fondy

Archiv kurzivou (dále jen zkratka archivu), fond, karton, signatura atd. již ve zkratkách.

 • Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-2238 MV, Koukal Lubomír a spol.
 • Národní archiv (dále jen NA), f. Státní prokuratura, sp. zn. xxx, název.
 • Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Jindřichův Hradec, f. Okresní národní výbor 1951–1954, k. 34, sign. 250, Vystěhování vesnických boháčů.

Elektronická média

Elektronicky publikované knihy

 • KURLAND, Philip B. – LERNER, Ralph (eds.): The Founders’ Constitution. University of Chicago Press, Chicago 1987, viz http://press-pubs.uchicago.edu/founders/ (citováno k 24. 6. 2015).

Články on-line

TANĚV, Pavel: Hannah Arendtová. Reflex, 2006, č. 43, viz http://www.reflex.cz/Clanek25340. html (citováno k 24. 6. 2015).

Webové stránky

Totalita.cz, Třetí odboj v Československu, viz http://www.totalita.cz/odb3/odb3.php (citováno k 1. 10. 2009).