O časopise

Securitas Imperii: Časopis pro studium moderních diktatur je recenzované odborné periodikum, ve kterém jsou publikovány původní studie zabývající se dějinami moderních diktatur ve 20. století. Stěžejní část jeho obsahu tvoří původní studie z oboru historie a souvisejících společenskovědních oborů a dále jej doplňují recenze, rozhovory, dokumenty, diskuze, zprávy a rozhovory. Securitas Imperii vychází dvakrát ročně a vydavatelem je od roku 2009 od čísla 15 Ústav pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3, 130 00; IČ 74112779).

Časopis je indexován v databázích ERIH, CEEOL a Crossref.

ISSN: 1804-1612

e-ISSN: 2787-9348

Rubriky

Studie

Do sekce Studie přijímá redakční rada časopisu Securitas Imperii odborné texty odpovídající oborovému zaměření časopisu. Délka jedné studie by kromě odůvodněných případů měla být v rozsahu 20-45 normostran. Mělo by se jednat o originální příspěvek posouvající hranice aktuálního historického bádaní. Prezentované závěry musí být zdůvodněné a bibliografické odkazy úplné, odpovídající stávající normě (viz sekce Citační pravidla).

Recenzní stať

Do sekce Recenzní stať redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá příspěvky, které mají vlastní argumentační rámec, ovšem na rozdíl od polemiky též mohou přinést vlastní stanovisko nebo interpretaci. Doporučený rozsah recenzní stati je 20–45 NS.

Recenze

Do sekce Recenze přijímá redakce časopisu Securitas Imperii recenze na odborné publikace vydané maximálně čtyři roky zpětně od vydání recenze. Rozsah recenze by neměl přesáhnout 10 normostran. Publikace musí být vydána jiným vydavatelstvím než Ústavem pro studium totalitních režimů. Cílem recenze je kriticky zhodnotit aktuální a významné publikace týkající se tematického zaměření časopisu. Je vhodné, aby autor do textu vnesl vlastní kritické postřehy a připomínky, rozebral silné a slabé stránky recenzované publikace a zhodnotil její přínos pro obor. Text by neměl mít pouze referující a popisný ráz, naopak je žádoucí, aby zohledňoval širší kontext a argumentaci autorů zasazoval do obecnějšího rámce jejich díla. Autory a autorky upozorňujeme, že je vhodné objektivní hodnocení publikace a měli by se proto vyvarovat osobnímu hodnocení autora. V recenzi by měly být dodrženy formální a stylistické náležitosti odborného textu.

Rozhovor

Do sekce Rozhovor redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá rozhovory s odborníky a odbornicemi, jejichž zaměření se týká tematického zaměření časopisu a je pro ně relevantní. Rozsah rozhovoru by neměl přesáhnout 10 normostran.

Diskuze

Do sekce Polemika redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá texty obsahující názorový spor, jehož cílem je prostřednictvím argumentů podloženě vyvrátit názory a teze protistrany. Polemika může být vedena s konkrétním historikem či např. s historickou školou, hnutím, metodologií.

Zprávy

Do sekce Zprávy redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá příspěvky informativního charakteru, které výstižně referují o aktuálním dění v odborné historické komunitě. Zpráva by měla mít analytický charakter. Autor či autorka musí dodržet formální a stylistické náležitosti odborného textu. Na rozsahu zprávy by se měl autor či autorka individuálně domluvit s redakční radou časopisu Securitas Imperii. Obecně však platí, že je očekávaný maximální rozsah přibližně jedna normostrana.

Překlady

Redakční rada časopisu Securitas Imperii přijímá překlady významných zahraničních statí, které by mohly být relevantní pro českého čtenáře a čtenářky. Prosíme autory/ky, aby se na případných překladech domlouvali s redakcí časopisu.

Informace pro čtenáře

Plné texty jednotlivých čísel jsou volně dostupné zde. Jednotlivé články podle jmen autorů, názvů a rubrik jsou seřazeny na této stránce. . Tištěné verze jednotlivých čísel časopisu nabízíme k prodeji v distribuční síti Kosmas. Pravidelný odběr lze sjednat s Bc. Kamilou Kožichovou (kamila.kozichova@ustrcr.cz).